สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาวาโทยิ่งศักดิ์ ขอเจริญ

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์มนตรี ไตรรัตนะ

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาจารย์ดุษฎี อิศรางกูร ณ อยุธยา

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์ธวัชชัย ศิรังคประชา

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
อาจารย์ธนัท อร่ามรัศมีวานิชย์

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์สมเกียรติ บริบาลประสิทธิ์

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์จีระเดช พลสวัสดิ์

วศ.บ.(วิศวคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วศ.ม.(วิศวคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์กาญจนา มหิวรรณ

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์สุภาพร เกียรติสิน

วศ.บ.(วิศวอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วศ.ม.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี