สาขาวิชาการตลาด
รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ

บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พบ.ม.(การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
ดร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา

Ph.D.(Organizational Development) Chbu Doctois University

 
ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Ph.D.(Management) Adamson University

MBA.(Management) Adamson University

 
อาจารย์ทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา

พบ.ม.(สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์ชาญชัย อัศดาสุข

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก)

วศ.บ.( คอมพิวเตอร์ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์สหวัฒน์ พิชญังกูร

พบ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บธ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วศ.บ.(เหมืองแร่และโลหะวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
อาจารย์สุชิต ผลเจริญ

ศศ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก

บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง