สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ประจวบ จิรการพงษ์

ศศ.บ.(มัธยมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พบ.ม.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์พัชรี ทองสุก

ศศ.บ.(การตลาด) สถาบันราชภัฏพระนคร

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
อาจารย์นาถฤดี จริยาพร้อม

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ฯ

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง