สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ธวัชชัย นวรจิตรุ่งเรือง

บช.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย

 
อาจารย์อานนท์ ชนไมตรี

M.B.A.(Accounting and Finance) University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) จุฬาลงกรณ์ฯ

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) จุฬาลงกรณ์ฯ

 
อาจารย์อรนุช อินทวงศ์

รศ.บ.(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) ม.สงขลานครินทร์

M.A. (Finance Webster University, London U.K.

M.B.A.(International Business Schiller International University, London U.K