สาขาวิชาการบัญชี
ศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บช.บ.(พาณิชยศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA. Syracuse University

 
อาจารย์รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล

บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บช.ม.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MBA. (General Management) University of South Alabama

 
อาจารย์อภิรักษ์ พุ่มกลิ่น

บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บช.ม.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ph.D. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บธ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา

 
อาจารย์ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์

บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นบ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA.(บริหารธุรกิจ) Ball State University

 
อาจารย์ธีรพจน์ อักษรศาสตร์

บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์สิทธิศักดิ์ เทียนทอง

บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บธ.ม.(บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.บัณฑิต (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
อาจารย์สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร

บช.บ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นบ.(กฎหมาย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รป.ม.(บริหารการจัดการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์กุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์

บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
อาจารย์กุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์

บช.บ.(การบัญชี)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
อาจารย์รัตนา เพ็ชรวิจิตร

บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นบ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยดีทรอยส์ USA

 
อาจารย์นิเวศน์ เลิศพิทยานุกูล

บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บช.ม.(บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์ชูพงษ์ สุรชุติกาล

บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ms in finance University of lllinois USA