สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
อาจารย์ภูมิ ศรีสุข

วท.ม.(เทคโนโลยีโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วศ.บ.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
อาจารย์สุภาภรณ์ ชินสถาพรโชค

ศศ.บ.(วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์สุเทษณ์ จันทรุกขา

กศ.บ.(สังคม/เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
อาจารย์เจตน์สุระ วงศ์วิเชียร

M.S.(Business Administration) California University of Pennsylvania, PA.

M.S. (MIS.) Nova Southeastern University

 
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ช่างบาง

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร