สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ปิยชาติ สุขเกษม

ศศ.บ.( รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ) ม.รามคำแหง

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

 
อาจารย์นวลจันทร์ โชติคุณากร

บธ.บ. ( การเลขานุการ ) วิทยาลัยเกริก

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

 
ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

บธ.บ. ( การเลขานุการ ) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยเกริก

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)

 
อาจารย์นริศรา วิล

ศศ.บ. ( สังคมศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยเกริก

บธ.ม. สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก)

 
อาจารย์กนกนาถ รัตนานุพงศ์

M.B.A.(General Management) Manuel L. Quezon University, Philippines

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) ม.รามคำแหง

 
อาจารย์พิณมาศ ถิ่นพังงา

บธ.บ. (การเลขานุการ) วิทยาลัยเกริก

MBA.(Marketing) Armstrong College

 
อาจารย์พลพฤกษ์ เรืองจรัส

บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บธ.ม.(การตลาด) มหาวิทยาลัยชินวัตร

 
อาจารย์จิตรลดา กัณฑรักษ์

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
อาจารย์อัจฉารา ขุนศักดา

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
ผศ.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

บธ.บ.(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์