สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์

บธ.บ. ( การเลขานุการ ) วิทยาลัยเกริก

ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก )

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
ดร.สนอง ดีประดิษฐ์

ศ.บ.( เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พบ.ม.( นโยบายและแผน ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.รามคำแหง

 
อาจารย์วิโรจน์ มานะมั่นชัยพร

รบ.( รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบ.ม.(การบริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
ผศ.อนันต์ บุญสนอง

บธ.บ.( การตลาด ) วิทยาลัยเกริก

ศศ.ม. ( เทคโนโลยีสังคม ) สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก )

 
อาจารย์พิกุลทอง หงษ์หิน

บธ.บ.( การเลขานุการ ) วิทยาลัยเกริก

ศศ.ม. ( เทคโนโลยีสังคม ) สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก )

 
อาจารย์เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์

บธ.บ.( บริหารบุคคล ) วิทยาลัยเกริก

ศศ.ม. ( เทคโนโลยีสังคม ) สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก )

 
อาจารย์ศุภรดา ไชยรบ

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
อาจารย์ปราถนา แก้วสุขโข

ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
อาจารย์พีรพร ชอบชื่น

รบ.( การปกครอง ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
อาจารย์รวีวรรณ มันตเสถียร

ศศ.บ.( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พบ.ม.(บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์สมรักษ์ อังคาร

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์