สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ดร. วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์

-

-

 
อาจารย์สุวิมล วงษ์สิงห์ทอง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) Oklahoma State U., Oklahoma, U.S.A.

 
อาจารย์บุญเลิศ ศรีเบญจบุตร

B.Ind.Tech. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

MS. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
อาจารย์ธงชัย แก้วกิริยา

คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
อาจารย์ธีราพร เรือนจำรูญ

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 
อาจารย์กรุง กาญจนสถิตย์

คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ