สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์

วท.บ.(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์นิรัญ งามเกิด

วท.บ.(เครื่องกล) สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา

ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

 
อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)มหาวิทยาลัยเกริก

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาจารย์นงนาท นพคุณ

วท.บ.( เคมี ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.ม.( คอมพิวเตอร์ ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 
อาจารย์ชัยมาศ คะมา

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
อาจารย์กฤษณา ศุขหมอก

วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบ.ม. ( การวิจัยดำเนินงาน ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์ธนพล วิทนะปรีชา

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์ประภาส ศรีชัยวัฒน์

วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
อาจารย์ธนิต ดิษสุข

วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์พีระ ชื่นจิต

คอ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์เอกภพ เนียมละมุล

วท.บ.(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง