สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อาจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูล

บธ.บ.(การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก )

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก

 
ผศ.วรรณนิภา หล่อเพ็ญศรี

พศ.บ. ( การจัดการเชิงปริมาณ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบ.ม. ( การจัดการการเงิน ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์อรุณ นวกิจรังสรรค์

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2

บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์สัจจะ สุขสงค์

ศบ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบ.ม.(การจัดการการเงิน)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

วศ.บ.(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบ.ม.(การจัดการการเงิน)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์เมธี พึ่งสุนทรบัตร์

บธ.บ.(การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบ.ม.(การจัดการการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
อาจารย์ชนิตา ทองไทย

บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์ทักสินา ภัทรจิตตานันท์

บธ.บ.(การเงิน) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์นพ อธิศรีสวัสดิ์กุล

บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
อาจารย์สมใจ เทศน์ดี

บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกริก