• 1.JPG

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา นับตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเดิมเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพที่อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน ต่อมาปี พ.ศ.2505 ได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 เข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งในระยะต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2507 ได้ขยายกิจการของโรงเรียนภาษาและวิชาชีพ โดยเปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรพาณิชยการ 3 ปี และปี พ.ศ.2508 ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่ตำบลบางด้วน จังหวัดสมุทรปราการ

ปี พ.ศ. 2512 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน โรงเรียนเกริกวิทยาลัยได้ขยายหลักสูตรการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี และปี พ.ศ. 2513 วิทยาลัยเกริกถืว่าเป็นวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และจากนั้นคณะบริหารธุรกิจได้เปิดดำเนินการและมีพัฒนาการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

พ.ศ. 2532
เปิดดำเนินการหลักสูตรต่อเนื่อง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาการเลขานุการ (ภาคปกติ) ทั้งนี้ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องพร้อมหลักสูตร 4 ปี ซึ่งได้เปิดดำเนินการก่อน
 
พ.ศ. 2534
เปิดดำเนินการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ)และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537
 
พ.ศ. 2536
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ) สาขาวิชาการเลขานุการ
 
พ.ศ. 2537
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ และภาคค่ำ) สาขาวิชาการเลขานุการ
 
พ.ศ. 2538
สาขาวิชาการเงินได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “การเงิน” เป็น “การเงินและการธนาคาร”
 
พ.ศ. 2539
งดรับนักศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ เนื่องจากนักศึกษามีจำนวนน้อย
 
พ.ศ. 2541
เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง ) ภาคปกติ และภาคค่ำ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา พร้อมหลักสูตร 4 ปี ซึ่งได้เปิดดำเนินการก่อน
 
พ.ศ. 2541
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร , สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
พ.ศ. 2542
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานบุคคล และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก “การบริหารงานบุคคล” เป็นสาขาวิชา “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”
 
พ.ศ. 2545
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขาวิชาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2546
 
พ.ศ. 2546
ขอปรับปรุงหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี” เป็น “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต”
 
พ.ศ. 2549
เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปีและต่อเนื่อง (ภาคปกติ)
 
พ.ศ. 2550
เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี (ภาคปกติและภาคค่ำ)
 
พ.ศ. 2551
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง
 
พ.ศ. 2551
รับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี
 
พ.ศ. 2552
รับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตร 4 ปี
 
พ.ศ. 2552
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ย้ายมาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 
พ.ศ. 2554
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
พ.ศ. 2555
เปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ย้ายมาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ