มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
ศศ11102
ภาษาไทยธุรกิจ
3
ศศ11104
ภาษาอังกฤษ 1
3
ศศ11105
ภาษาอังกฤษ 2
3
ศศ21106
ภาษาอังกฤษ 3
3
(1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต
ศศ11107
คณิตศาสตร์ทั่วไป
3
ศศ11402
สถิติเบื้องต้น
3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต
ศศ11108
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำวัน
3
ศศ11109
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3
บธ14101
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3
(1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียน 6 หน่วยกิต
 
ศศ 11114
บัณฑิตอุดมคติไทย
3
ศศ 11110
สารสนเทศเบื้องต้น
3
ศศ 11111
มนุษย์กับอารยธรรม
3
ศศ 11112
ตรรกวิทยา
3
ศศ 11113
ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
(2.1) วิชาแกนธุรกิจ 42 หน่วยกิต
 
บช 15201
หลักการบัญชี 1
3
บช 15202
หลักการบัญชี 2
3
บธ 24201
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3
บธ 22201
องค์การและการจัดการ
3
บธ 32201
การภาษีอากร
3
บธ 32202
การจัดการการปฏิบัติการ
3
บธ 21201
การเงินธุรกิจ
3
บธ 13201
หลักการตลาด
3
บธ 42201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
นต 11105
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
3
ศฐ 11501
หลักเศรษฐศาสตร์
3
บธ 21202
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3
ศศ32207
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3
ศศ42208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3
(2.2) วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
 
บช 25301
การบัญชีขั้นกลาง 1
3
บช 25302
การบัญชีขั้นกลาง 2
3
บช 25303
หลักการบัญชีต้นทุน
3
บช 25304
การบัญชีบริหาร
3
บช 25305
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
บช 35301
การบัญชีขั้นสูง 1
3
บช 35302
การบัญชีขั้นสูง 2
3
บช 35303
การสอบบัญชี
3
บช 35304
การบัญชีภาษีอากร
3
บช 45301
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
บช 45302
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3
บช 45303
สัมมนาการบัญชี
3
บช 45304
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3
(2.3) วิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
 
ให้เลือกศึกษาในรายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต
บช 35401
การวางแผนกำไรและการควบคุม
3
บช 35402
การบัญชีธุรกิจสถาบันการเงิน
3
บช 35403
การบัญชีธุรกิจบริการ
3
บช 35404
การบัญชีเพื่อธุรกิจการค้า
3
บช 45401
สัมมนาการสอบบัญชี
3
บช 45402
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
3
บช 45403
การบัญชีระหว่างประเทศ
3
บช 45404
การวางแผนภาษีอากร
3
บช 45405
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3
บช 45406
การฝึกงานด้านบัญชี
3
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต